Delen

Onderzoeks- en adviesbureau voor de woningmarkt en leefomgeving Companen brengt jaarlijks de 10 trends voor woningmarkt en leefomgeving uit. Mede aangejaagd door de komende verkiezingen, beweegt de woningmarkt zich naar nieuwe oplossingen.

1. Wonen kristallisatiepunt van oplossingen bij maatschappelijke opgave

Het besef groeit dat wonen geen verdienmodel is, maar een maatschappelijke voorziening. Wonen vormt de onmisbare schakel tussen voldoende betaalbare volkshuisvesting (Woningwet), goede ruimtelijke ordening (Omgevingswet) en zelfstandig thuis kunnen blijven wonen (Wonen en zorg).

2. Nieuw financieel evenwicht tussen haalbaar en betaalbaar

Het rijk past de huurtoeslag aan: vereenvoudigd en minder foutgevoelig. Hopelijk blijvend gericht op betaalbaar wonen. En wat doet een nieuw kabinet met de verhuurderheffing en hypotheekrenteaftrek? Aanpassing is nodig voor een nieuw noodzakelijk evenwicht tussen betaalbaar voor de consument en haalbaar voor de bouwer of corporatie.

3. Revival van de rol gemeenten en regio’s

Oplossingen voor de woningmarkt moeten op lokaal of hoogstens regionaal niveau gevonden worden. Gemeenten nemen steeds meer die verantwoordelijkheid door regie en samenwerking. Een minister van Volkshuisvesting in het nieuwe kabinet kan een impuls geven aan deze lokale verantwoordelijkheid.

4. Corporaties meer actief op de randen van het speelveld

Met de Woningwet zijn corporaties aanvankelijk terug naar hun vermeende kerntaak gegaan. Door trends als de huisvesting van zeer kwetsbare (zorg)groepen, strikte domeinafbakening van zorg en wonen, en minder draagkracht van de omgeving krijgen corporaties meer op hun bord. Corporaties werken daarom bewust steeds meer op de randen van het speelveld.

5. Langer thuis goed mogelijk, maar met grenzen

De taskforce wonen en zorg moedigt gemeenten aan om woonzorgvisies te integreren in het woonbeleid. Deze verbinding is cruciaal, omdat langer zelfstandig wonen een gecombineerde vastgoed- en maatschappelijke opgave is. Er worden steeds meer manieren gevonden om mensen zo goed mogelijk hun plek te bieden in de samenleving. Ondanks goede bedoelingen lukt dit niet altijd. Specifiek woonzorgaanbod blijft noodzakelijk.

Lees het artikel hier verder

Stel een woningalert in